ภาษาไทย ท41101
กตัญญุตา คุณานุคุณ การใช้ภาษา (สำนวนโวหาร)
การใช้สำนวนโวหาร และ ตัวอย่างของสำนวน
การใช้สำนวนโวหาร และ ตัวอย่างของสำนวน
ความหมาย และ การจัดประเภทสำนวน
โครงสร้าง และ การพิจารณาความหมายของสำนวน