ภาษาไทย ท41101
กตัญญุตา คุณานุคุณ การฟัง-การดู-การพูด
ความหมายของ การฟัง และ การดู
ความหมายของ การฟัง และ การดู
ความสำคัญ และ จุดมุ่งหมายของการฟังและการดู
หลักการ และ องค์ประกอบพื้นฐานของการฟังและการดู
ความสำคัญของการพูด และ หลักการพูดที่มีประสิทธิภาพ