ภาษาไทย ท41101
กตัญญุตา คุณานุคุณ การประเมินคุณค่างานประพันธ์ (มาตาปิตุคุณ)
การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากเรื่องมาตาปิตุคุณ
การประเมินคุณค่าด้านวรรณศิลป์จากเรื่องมาตาปิตุคุณ
การประเมินคุณค่าจากเรื่องมาตาปิตุคุณ และคำศัพท์จากเรื่อง
การแสดงความคิดเห็น และ ข้อควรปฏิบัติจากเรื่อง พ่อแม่ในดวงจิต