ภาษาไทย ท41101
กตัญญุตา คุณานุคุณ การประเมินคุณค่างานประพันธ์ (อาจาริยคุณ)
การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และ การอธิบายความหมายของวรรณศิลป์(ผลงานนักเรียนกลุ่มที่1)
การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ และ การอธิบายความหมายของวรรณศิลป์(ผลงานนักเรียนกลุ่มที่1)
การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์พร้อมยกตัวอย่างคำประพันธ์ประกอบ (ผลงานนักเรียนกลุ่มที่ 2)
การพิจารณาคุณค่าด้านวรรณศิลป์เรื่อง คุณครูในดวงใจ และการถอดความบทอาจาริยคุณ