ภาษาไทย ท41101
กตัญญุตา คุณานุคุณ หลักการพูด
ความหมายของการพูด
ความหมายของการพูด
องค์ประกอบ,จุดมุ่งหมาย และระดับของการพูด
รูปแบบของการพูด และหลักเบื้องต้น 7 ประการเพื่อการพูดที่ดี