ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (1) การพูดในกลุ่ม
การพูดเล่าเรื่อง
การพูดเล่าเรื่อง
การเล่าเหตุการณ์
การพูดสรุปจากที่ได้ฟังการเล่าเรื่อง และแบบฝึกหัด