ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (1) การเขียนย่อความ ผังมโนทัศน์
ความหมาย,แนวการเขียน และ หลักการจับใจความสำคัญ
ความหมาย,แนวการเขียน และ หลักการจับใจความสำคัญ
หลักเกณฑ์,รูปแบบ และการเรียบเรียงการเขียนย่อความ
ความหมายและความเกี่ยวข้องร ะหว่างมโนภาพกับความคิด
ตัวอย่างผังมโนภาพ และ การฝึกเรียบเรียงมโนภาพ