ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (1) การเขียนประเมินค่างานประพันธ์ (นิทานเวตาล)
การประเมินคุณค่าเรื่องนิทานเวตาล และ โครงเรื่องนิทานเวตาล
การประเมินคุณค่าเรื่องนิทานเวตาล และ โครงเรื่องนิทานเวตาล
สำนวนภาษาในนิทานเวตาล
แนวคิดและข้อคิดจากเรื่อง นิทานเวตาล
ตัวอย่างโครงเรื่องจากนิทานเวตาล และ คุณค่าที่ได้จากเรื่อง