ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (1) การใช้ภาษในการสื่อสาร
การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
การใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร
การแบ่งความหมายของ คำ การใช้ คำ ในลักษณะต่างๆ
ข้อควรระวังในการนำคำมาใช้ และ การใช้คำให้ถูกต้อง
ความชัดเจนในการใช้ คำ