ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (1) การอ่านจับใจความ (เรื่องหัวใจชายหนุ่ม)
ความหมาย และ ลักษณะของใจความสำคัญ
ความหมาย และ ลักษณะของใจความสำคัญ
ตัวอย่างลักษณะ ใจความสำคัญ จากบทประพันธ์ต่างๆ
การนำเสนอผลงานของนักเรียนในการจับใจความสำคัญ เรื่องหัวใจชายหนุ่มช่วงที่ 1
การนำเสนอผลงานของนักเรียนในการจับใจความสำคัญ เรื่องหัวใจชายหนุ่มช่วงที่ 2