ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (1) การพูดแสดงความคิดเห็น
ลักษณะการพูดแสดงความคิดเห็น/การพูดแสดงความคิดเห็นแบบตัวต่อตัว
ลักษณะการพูดแสดงความคิดเห็น/การพูดแสดงความคิดเห็นแบบตัวต่อตัว
การพูดแสดงความคิดเห็นแบบกลุ่มและแบบต่อสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นโลกร้อน
มารยาทในการพูดแสดงความคิดเห็น