ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (1) การรับส่งสารด้วยการอ่านเก็บความรู้
ประเภทของการอ่าน และ ตัวอย่างการอ่านเก็บความรู้
ประเภทของการอ่าน และ ตัวอย่างการอ่านเก็บความรู้
การอ่านเอาเรื่องพร้อมแบบฝึกหัด
การอ่านวิเคราะห์พร้อมตัวอย่าง และแบบฝึกหัด