ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (1) การพูดอภิปราย
ความหมาย,จุดมุ่งหมาย,ความสำคัญ และประเภทของ การอภิปราย
ความหมาย,จุดมุ่งหมาย,ความสำคัญ และประเภทของ การอภิปราย
รูปแบบของการอภิปราย และ ลักษณะการนำเสนอการอภิปรายแบบหมู่
ลักษณะการนำเสนอการอภิปราย แบบแลกเปลี่ยนความรู้ แบบโต๊ะกลม และแบบทั่วไป
ลักษณะการนำเสนอการอภิปราย แบบระดมสมอง,แบบโต้วาที และแบบสนทนาปุจฉา วิสัชนา