ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (2) การประเมินคุณค่างานประพันธ์ (เรื่องหัวใจชายหนุ่ม)
ความเป็นมาของเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
ความเป็นมาของเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
การนำเสนอผลงานเกี่ยวกับโครงเรื่อง/ลักษณะของคำประพันธ์ และลักษณะของตัวละคร
การนำเสนอผลงานเกี่ยวกับฉากของเรื่อง,เรื่องย่อและแก่นของเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม