ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (2) การอ่านเพื่อแยกข้อเท็จจริง-ข้อคิดเห็น
การนำเสนอผลงานเรื่องมุมมอง คติธรรม และปรัชญาจากเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
การนำเสนอผลงานเรื่องมุมมอง คติธรรม และปรัชญาจากเรื่อง หัวใจชายหนุ่ม
การนำเสนอผลงานในหัวข้อลีลา ภาษา และตัวอย่างบทประพันธ์
ความหมาย และ วิธีการแสดงข้อเท็จจริง
หลักการแสดงความคิดเห็น สรุปข้อแตกต่างระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น