ภาษาไทย ท41101
หรรษางานประพันธ์ (2) การสื่อสาร
ความสำคัญของการสื่อสาร วิธีการติดต่อสื่อสาร และ จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
ความสำคัญของการสื่อสาร วิธีการติดต่อสื่อสาร และ จุดมุ่งหมายของการสื่อสาร
ภาษาในการสื่อสาร,สถานการณ์ และ ตัวอย่างสถานการณ์ในการสื่อสาร
อุปสรรคของการสื่อสารและวิธีแก้ไข/ภาษิตหรือสำนวนโวหารที่เกี่ยวข้องกับอุปสรรคการสื่อสาร