ภาษาไทย ท41101
เปิดใจสู่สุโขทัย ความหมาย รูปแบบ ลักษณะของวรรณคดี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาประวัติวรรณคดีความหมาย/ที่มา/ประเภท และลักษณะของวรรณคดี
วัตถุประสงค์ของการศึกษาประวัติวรรณคดีความหมาย/ที่มา/ประเภท และลักษณะของวรรณคดี
หนังสือที่เป็นของวรรณคดี/การแบ่งประเภทของวรรณคดี
รูปแบบของร้อยแก้ว และร้อยกรอง,ความหมายและรูปแบบของบทละคร,คุณค่า วัตถุประสงค์ของวรรณคดี,การแบ่งยุคของวรรณคดี