ภาษาไทย ท41101
เปิดใจสู่สุโขทัย วรรณคดีสมัยสุโขทัย การศึกษาวรรณคดี ศิลาจารึก
การศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย ประวัติพ่อขุนรามคำแหง ความเป็นมาของหลักศิลาจารึกหลักที่ 1
การศึกษาประวัติวรรณคดีสมัยสุโขทัย ประวัติพ่อขุนรามคำแหง ความเป็นมาของหลักศิลาจารึกหลักที่ 1
ความเป็นมาและกำเนิดตัวอักษรสุโขทัย,ความมุ่งหมาย และลักษณะของการแต่งวรรณคดีสมัยสุโขทัย
ตัวอย่างวรรณคดีสมัยสุโขทัยในด้านต่างๆ