ภาษาไทย ท41101
เปิดใจสู่สุโขทัย ไตรภูมิพระร่วง
ผู้แต่ง ประวัติ ทำนองแต่ง และจุดมุ่งหมายในการแต่งไตรภูมิพระร่วง
ผู้แต่ง ประวัติ ทำนองแต่ง และจุดมุ่งหมายในการแต่งไตรภูมิพระร่วง
เรื่องย่อ และเนื้อเรื่องไตรภูมิพระร่วง (กามภูมิ รูปภูมิและอรูปภูมิ)
ตัวอย่างข้อความบางตอนจากรเอวไตรภูมิพระร่วง