ภาษาไทย ท41101
เปิดใจสู่สุโขทัย สุภาษิตพระร่วง(บัญญัติพระร่วง)
ผู้แต่ง,ประวัติ,ทำนองแต่ง จุดมุ่งหมายและคุณค่าที่ได้จากสุภาษิตพระร่วง
ผู้แต่ง,ประวัติ,ทำนองแต่ง จุดมุ่งหมายและคุณค่าที่ได้จากสุภาษิตพระร่วง
ผู้แต่ง,ประวัติ,ทำนองแต่ง จุดมุ่งหมายของเรื่องตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์
ข้อคิดจากพระบรมราโชวาท