ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส อิเหนา-ลักษณะคำประพันธ์
ความหมาย ความไพเราะ และความแตกต่างของกลอน
ความหมาย ความไพเราะ และความแตกต่างของกลอน
ลีลาของกลอน
หลักนิยมของกลอน ชนิดและตัวอย่างกลอน 8
ลักษณะคำประพันธ์และชื่อเพลงที่ปรากฎในเรื่องอิเหนา