ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส หลักการประเมินคุณค่างานประพันธ์
ความหมายของพินิจวรรณคดีและลักษณะคำประพันธ์
ความหมายของพินิจวรรณคดีและลักษณะคำประพันธ์
ลักษณะการประพันธ์(เนื้อเรื่องย่อ การวิเคราะห์เรื่องและการใช้คำ)
การใช้สำนวนโวหารและกวีโวหาร
คุณค่าด้านต่างๆของวรรณคดี