ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส การใช้ภาษาในการสื่อสาร(รับสารด้วยการฟัง)
ความหมายของการฟัง
ความหมายของการฟัง
ความสำคัญของการฟัง
จุดมุ่งหมาย ประโยชน์ องค์ประกอบและประเภทของการฟัง
ลักษณะการฟังที่ดีและมารยาทในการฟัง