ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส มารยาทในการฟัง พูด การดู
มารยาท ความสำคัญและประเภทของการฟังและการดู
มารยาท ความสำคัญและประเภทของการฟังและการดู
จุดมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ในการฟังและการดู
มารยาทในการฟังและการดูสื่อต่างๆ
มารยาทในการพูด