ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส อิเหนา-อ่านทำนองเสนาะ
จุดมุ่งหมายของการอ่านทำนองเสนาะ
จุดมุ่งหมายของการอ่านทำนองเสนาะ
วิธีการอ่านทำนองเสนาะ
ข้อควรปฏิบัติในการอ่านทำนองเสนาะ
โวหารภาพพจน์