ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส อิเหนา-แปลความ ตีความ ขยายความ สรุปความ
ความหมาย ขั้นตอน และตัวอย่างของการแปลความ
ความหมาย ขั้นตอน และตัวอย่างของการแปลความ
การขยายความและการตีความ
ความหมายของการตีความและบทดอกสร้อย