ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส การใช้ภาษาในการสื่อสาร
ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
ความหมายและความสำคัญของการสื่อสาร
องค์ประกอบและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร
รูปแบบของการสื่อสาร
ระดับภาษาและอุปสรรคในการสื่อสาร