ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส การประเมินคุณค่างานประพันธ์(การสรุปความ)
นักเรียนสรุปอารมณ์ของตัวละครเรื่องอิเหนา
นักเรียนสรุปอารมณ์ของตัวละครเรื่องอิเหนา
นักเรียนเสนอความคิดเห็นถึงความหมายของวรรณศิลป์
นักเรียนเสนอความคิดเห็นเรื่องอิเหนาเพิ่มเติม