ภาษาไทย ท41101
วรรณคดีสุนทรียรส การพูดในโอกาสต่างๆ
ความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของการพูด
ความหมาย ความสำคัญ และจุดมุ่งหมายของการพูด
องค์ประกอบและประเภทของการพูด
การพูดในโอกาสต่างๆและสุภาษิตและคำคมเกี่ยวกับการพูด