ภาษาไทย ท41101
ทศบารมี ชีวีงดงาม การฟังให้สัมฤทธิ์ผล
ความหมายของการฟังให้สัมฤทธิ์ผล และโอกาสของการฟัง
ความหมายของการฟังให้สัมฤทธิ์ผล และโอกาสของการฟัง
ข้อดีและข้อเสียของการฟังจากสื่อและการฟังให้สัมฤทธิ์ผล
การใช้ข้อมูลจากสื่อในการแก้ปัญหาและแหล่งข้อมูลสำคัญ
แบบฝึกการฟังจับใจความ