ภาษาไทย ท41101
ทุกข์ของชาวนา การพูดให้สัมฤทธิ์ผล
ความหมายและระดับของการพูดให้สัมฤทธิ์ผล
ความหมายและระดับของการพูดให้สัมฤทธิ์ผล
ข้อควรคำนึงในการพูดให้สัมฤทธิ์ผล
ตัวอย่างการพูดให้สัมฤทธิ์ผลและตัวอย่างข้อความที่คมคาย
ตัวอย่าง ภาษิต คำพังเพย และสำนวนไทย และแบบฝึกหัดเรื่องสำนวน