ภาษาไทย ท41101
ทุกข์ของชาวนา การประเมิน
ทบทวนหัวข้อในการเปรียบเทียบบทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ และหลี่เชิน
ทบทวนหัวข้อในการเปรียบเทียบบทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์ และหลี่เชิน
นักเรียนเสนอการสรุปเรื่อง"ทุกข์ของชาวนา"
บทกวีของจิตร ภูมิศักดิ์