ภาษาไทย ท41101
ทุกข์ของชาวนา การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ
ความหมายและตัวอย่างของข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น และข้อความแสดงอารมณ์
แบบฝึกหัดการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ