ภาษาไทย ท41101
อยุธยารุ่งเรือง วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
ความหมายของชาดก มหาชาติ
ความหมายของชาดก มหาชาติ
ผู้แต่งและลักษณะบทประพันธ์ในมหาชาติคำหลวง
เรื่องย่อมหาชาติคำหลวง( แยกตามกัณฑ์ต่างๆ)