ภาษาไทย ท41101
อยุธยารุ่งเรือง วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
ลักษณะวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
ที่มา เรื่องย่อ และตัวอย่างบทประพันธ์"ลิลิตโองการแช่งน้ำ"
คุณค่าของเรื่อง ลิลิตโองการแช่งน้ำ