ภาษาไทย ท41101
อยุธยารุ่งเรือง วรรณคดีสมัยอยุธยาตอนต้น
ผู้แต่งและลักษณะบทประพันธ์ เรื่องลิลิตพระลอ
ผู้แต่งและลักษณะบทประพันธ์ เรื่องลิลิตพระลอ
เรื่องย่อลิลิตพระลอ
ตัวอย่างบทประพันธ์จากเรื่องลิลิตพระลอ