ภาษาไทย ท32101
พ่อแม่รังแกฉัน/ ตาลโตนด การอ่านทำนองเสนาะเรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน
เนื้อเรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน (ลูกเศรษฐีไม่เรียนหนังสือ – ลูกเศรษฐีพบซินแส)
เนื้อเรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน (ลูกเศรษฐีไม่เรียนหนังสือ – ลูกเศรษฐีพบซินแส)
เนื้อเรื่อง พ่อแม่รังแกฉัน (ลูกเศรษฐีกลับตัว – จบเรื่อง)
ข้อคิดที่ได้จากเรื่องพ่อแม่รังแกฉัน