ภาษาไทย ท32101
พ่อแม่รังแกฉัน/ ตาลโตนด การเขียนสรุปความ
การถอดคำประพันธ์
การถอดคำประพันธ์
แบบฝึกหัด การถอดคำประพันธ์ 1
แบบฝึกหัด การถอดคำประพันธ์ 2
แบบฝึกหัด การถอดคำประพันธ์ 3