ภาษาไทย ท32101
พ่อแม่รังแกฉัน/ ตาลโตนด การอ่านจับใจความสำคัญ
ประวัติผู้แต่ง ที่มาของเรื่อง ลักษณะบทประพันธ์
ประวัติผู้แต่ง ที่มาของเรื่อง ลักษณะบทประพันธ์
สรุปเรื่องประโยชน์ ของตาลโตนด และวิธีการปลูก
เนื้อเรื่องตาลโตนด ช่วงที่ 3-5 เรื่องประโยชน์ ของตาลโตนด
เนื้อเรื่องตาลโตนด ช่วงที่ 5-6 เรื่องประโยชน์ ของตาลโตนด