ภาษาอังกฤษ อ41101
A multinational family Family : การใช้ Have got , Subjec
ประโยคที่ใช้การแนะนำตัวเอง
ประโยคที่ใช้การแนะนำตัวเอง
ความสัมพันธ์และคำศัพท์ในการใช้เรียกลำดับขั้นในครอบครัว
คำศัพท์และการออกเสียง
การใช้ Have got พร้อมตัวอย่าง