ภาษาอังกฤษ อ41101
A multinational family What’s your job ? : Vocabulaly about ocupation
คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Jobs.
คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Jobs.
คำศัพท์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคำว่า Jobs.
การเปรียบเทียบ Part time กับ Full time
การถาม,ตอบเรื่องอาชีพและแบบฝึกหัด