ภาษาอังกฤษ อ41101
A multinational family Tea or coffee ? : การถาม - ตอบ Yes - No Question with Present Simple
การใช้ Verb to be และการออกเสียง
การใช้ Verb to be และการออกเสียง
การออกเสียงในประโยคถาม-ตอบ
การใช้ Verb to be ในประโยคถาม-ตอบ
แบบฝึกหัดการสนทนาระหว่างกัน