ภาษาอังกฤษ อ41101
A multinational family Tea or coffee ? : Offering and accepting drinks.
ประโยคในการเสนอและการตอบรับบริการต่างๆ
ประโยคในการเสนอและการตอบรับบริการต่างๆ
การใช้ Verb to be ในประโยคคำถาม
การฝึกออกเสียงคำในประโยคต่างๆ
แบบฝึกหัดการจับคู่