ภาษาอังกฤษ อ41101
A restaurant In the restaurant : Describe the restaurant by there is , there are
ประโยคที่ใช้ในการบรรยายสิ่งต่างๆในร้านอาหาร
ประโยคที่ใช้ในการบรรยายสิ่งต่างๆในร้านอาหาร
การใช้ How much/How many
คำศัพท์สิ่งของที่อยู่บนโต๊ะอาหาร
แบบฝึกหัดและบทสนทนาที่อยู่ในร้านอาหาร