ภาษาอังกฤษ อ41101
A restaurant People at work : Vocabulary about food /Excise about pronouns
ฝึกการเน้นเสียงหนักในคำ
ฝึกการเน้นเสียงหนักในคำ
การเติมคำศัพท์ในแบบฝึกหัดตัวอย่าง
คำศัพท์ที่เกี่ยวกับอาหาร
ประโยค Wh-Question พร้อมตัวอย่าง