ภาษาอังกฤษ อ41101
A restaurant People at work : การใช้ verb to be ในรูปแบบของคำถาม
ประโยคในการสัมภาษณ์
ประโยคในการสัมภาษณ์
สำนวนและคำศัพท์ในร้านอาหาร
การใช้ Verb to be และ Short answer
แบบฝึกหัดการใช้ Verb to be