ภาษาอังกฤษ อ41101
A restaurant I’d like a coffee : บทสนทนาที่ใช้ในการบริการในร้านอาหาร
บทสนทนาในการใช้บริการในร้านอาหาร
บทสนทนาในการใช้บริการในร้านอาหาร
ฟังบทสนทนาในร้านอาหาร
แบฝึหัดเกี่ยวกับการใช้บริการในร้านอาหาร