ภาษาอังกฤษ อ41101
A restaurant A recipe : การใช้ collocation about food / Question about taste /easy recipe
การเขียน,การอ่านและตัวอย่างของใบเสร็จรับเงิน
การเขียน,การอ่านและตัวอย่างของใบเสร็จรับเงิน
คำที่ใช้ร่วมกัน(collocation)
การถามรสชาติอาหารและการใช้ประโยค Have you ever + V3