ภาษาอังกฤษ อ41101
A restaurant A recipe : reading and writing a recipe
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและแบบฝึกหัด
คำศัพท์เกี่ยวกับอาหารและแบบฝึกหัด
ขั้นตอนการทำอาหาร(สลัด)และแบบฝึกหัด
ทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับอาหาร,เครื่องดื่มและอาชีพ