ภาษาอังกฤษ อ41101
A house in Tuscaloosa A house outside : Describing a house or flat
คำศัพท์ที่ใช้ในการเรียกลักษณะของบ้านแบบต่างๆ
คำศัพท์ที่ใช้ในการเรียกลักษณะของบ้านแบบต่างๆ
การอธิบายลักษณะของบ้านทรงไทย
ประโยคที่ใช้ในการอธิบายลักษณะภายนอกของบ้าน
คำศัพท์ต่างๆที่ใช้ในการบรรยายลักษณะของบ้าน